המרכז הבינלאומי לכנסים
טופס רישום לכנס הוועדים בעידן החדש
 
   •  -  מלון קראון פלאזה תל אביב  
יום ב' - 21/11/2016
 

טופס רישום להורדת טופס לרישום בפקס: הקליקו כאן
 
תנאי רישום והתחייבות:
הנרשם מתחייב להעביר למרכז הבינלאומי לכנסים תשלום בגובה סכום הכנס בתוספת מע"מ.
אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום
לנרשם ידוע כי ביכולתו לבטל את הרישום לכנס עד לתאריך 09/11/2016, וכי לאחר מועד זה יחויב במחיר מלא, גם אם נרשם לאחר מועד זה או לא הגיע לכנס מכל סיבה שהיא.
הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל הנרשם לבטל הסכמתו לכך ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס
מס: 03-6949500.